Newsletter
Dowiedz się w jaki sposób wyroby z poroża mogą uczynić wnętrze twojego domu jeszcze piękniejszym!
Regulamin

 

 § 1 Dane Sklepu

1. Sklep internetowy Antlabo dostępny pod adresem internetowym https://antlabo.pl prowadzony jest przez Antler Moose sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Raszków, kod pocztowy 63-440, przy ulicy Ostrowskiej 9, wpisanym do KRS pod numerem: 0000642643 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  z kapitałem zakładowym wynoszącym 5000 ZŁ, o numerze REGON: 365670396 i NIP: 6222797249.

2. Kontakt ze sklepem internetowym dostępny jest poprzez adres e-mail: kontakt@antlabo.pl oraz pod numerem telefonu: 602481309.

§ 2 Definicje

1.Regulamin – niniejszy dokument.

2. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem https://antlabo.pl, na której prowadzona jest sprzedaż.

3. Produkt – towar fizyczny sprzedawany w sklepie internetowym

4. Termin dostawy – czas lub konkretna data, w ciągu której kupujący powinien otrzymać produkt.

5. Sprzedający – przedsiębiorca prowadzący sprzedaż w sklepie internetowym.

6. Kupujący – osoba, która dokonała zakupu w sklepie internetowym.

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym, w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

8. Umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli w rozumieniu regulaminu na stronie sklepu internetowego.

9. Konto – dobrowolnie zakładana przez użytkownika nazwa i hasło, umożliwiająca pełen dostęp do funkcji strony internetowej.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego w ramach działalności sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów na odległość.

3. Do umowy sprzedaży w sklepie internetowym dochodzi w momencie potwierdzenia przez kupującego złożonego zamówienia.

4. Cena zawiera cenę produktu i koszt dostawy.

5. Ceny podane w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

 

§ 4 Złożenie zamówienia

1. Do złożenia zamówienia nie jest potrzebne zarejestrowanie konta w sklepie internetowym.

2. Zawarcie umowy następuje po dodaniu produktu do koszyka, podaniu danych kupującego, wyborze sposobu dostawy i metody płatności, wciśnięciu przycisku potwierdzam zakup.

3. W sklepie internetowym dostępne są następujące rodzaje płatności:

-gotówkowa

-za pobraniem

-przelewem tradycyjnym

-przelewem internetowym, za pomocą usługi płatności shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu.

 

§ 5 Realizacja

1. Po złożeniu zamówienia sprzedający dostarcza kupującemu produkt w wybrany przez kupującego sposób. Sprzedający w sklepie internetowym umożliwia następujące sposoby dostawy: 

-odbiór osobisty

-wysyłka firmą kurierską

2. Dostawa następuje w terminie określonym dla danego produktu od potwierdzenia zamówienia i opłacenia zamówienia lub w przypadku wybrania płatności za pobraniem, w tym samym terminie od daty zawarcia umowy sprzedaży.

3. W razie gdy kupujący dokona zakupu kilku produktów o różnych terminach dostawy, termin obowiązujący dla dostawy całego zamówienia jest równoznaczny z terminem przewidzianym do dla produktu dla którego termin dostawy jest najdłuższy.

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów fizycznych na terenie całej Polski.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od momentu wejścia w posiadanie produktu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 10

2. Konsument chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować o tym sprzedającego, w drodze oświadczenia złożonego w wyżej wskazanym terminie. Może skorzystać z formularza dostępnego jako załącznik nr 1 do Regulaminu lub dostępnego pod adrese internetowym:

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@antlabo.pl

4. Konsument odstępując od umowy jest zobowiązany odesłać sprzedającemu produkt w terminie 14 dni, od złożenia oświadczenia.

5. Sprzedający jest zobowiązany poinformować konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy

6. Sprzedający jest zobowiązany przyjąć od konsumenta takie oświadczenie oraz zwrócony produkt oraz zwrócić Konsumentowi cenę produktu i równowartość najtańszej dostępnej w sklepie możliwości dostawy.

7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi należne pieniądze, jednakże dopuszczalne jest wstrzymanie się przez sprzedającego ze zwrotem do dnia otrzymania z powrotem produktu lub dowodu jego nadania.

8. Zwrot pieniędzy powinien odbyć się tą samą metodą płatności, jaką konsument zapłacił za produkt, chyba że strony uzgodnią inaczej.

9. Konsument pokrywa koszty zwrotu produktu do sprzedającego w przypadku odstąpienia od umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umów: 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§ 7 Odpowiedzialność za wady produktu

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt wolny od wad.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego z tytułu rękojmi, czyli za wystąpnie wad fizycznych i prawnych produktu.

3. Kupującemu przysługują następujące roszczenia wobec sprzedającego z tytułu rękojmi

- roszczenie o usunięcie wady

- roszczenie o obniżenie ceny

- roszczenie o wymianę na produkt wolny od wad

- roszczenie o odstąpienie od umowy w przypadku wady istotnej

4  Kupujący powinien poinformować sprzedającego o wystąpieniu wady oraz zaproponować jedno z przysługujących mu uprawnień.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacji dostępnego w jako załącznik nr 2 do regulaminu

6. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji od kupującego.

7. Ewentualne roszczenia z tytułu gwarancji są oddzielnym od rękojmi uprawnieniami kupującego i przysługują tylko jeżeli gwarancja została udzielona.

 

§ 8 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1. Kupujący może dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania mediacyjnego

2. Konsument ma możliwość skorzystania z takich rozwiązań mediacyjnych jak m.in.:

-skorzystanie z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona konsumentów

-zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego

-zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie powstałego sporu.

-skorzystania z platformy ODR, służącej do pozasądowego rozstrzygania spraw między konsumentami, a przedsiębiorcami, platforma dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 9 Dane osobowe

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych kupującego

2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy.

3. Po uzyskaniu zgody kupującego, dane osobowe mogą być wykorzystane również w innych niż realizacja zamówienia celach, np. marketingowych

4. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe kupującego są przechowywane w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Sprzedający zapewnia kupującemu prawo do:

-wglądu w swoje dane osobowe

-uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania swoich danych osobowych, a także tymczasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania.

6. Sprzedający może udostępnić niezbędne w celu realizacji umowy dane osobowe kupującego firmom i instytucjom, które biorą udział w realizacji umowy.

 

§ 10 Pliki cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, tzw. ciasteczka, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu kupującego, które mogą być odbierane przez sprzedającego, np.: w celu personalizacji treści na stronie.

2. Sprzedający informuje kupującego o możliwości takiego skonfigurowania przeglądarki, która blokuje możliwość sczytywania plików cookies, ale może to prowadzić do nieprawidłowego działania strony internetowej.

3. Kupujący może usunąć zapamiętane przez stronę internetową sprzedającego informacje o plikach cookies, wybierając odpowiednią opcję w przeglądarce internetowej.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowy w sklepie internetowym zawierane są w oparciu o regulamin

2. Regulamin obowiązuje od daty publikacji w sklepie internetowym

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu, jednakże każdorazowo do umowy zawartej przed zmianą regulaminu, stosuje się regulamin obowiązujący na dzień zawarcia umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się prawo polskie, przede wszystkim ustawy:

-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

-Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

-Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1 

………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Do

Antler Moose sp. z o.o.

Ostrowska 9

63-440 Raszków

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My ………………….……………niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:…………………………...…….................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy/odbioru………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

Załącznik 2

………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Do

Antler Moose sp. z o.o.

Ostrowska 9

63-440 Raszków

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..... produkt jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………............................................................................../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………..............................................................................* (art. 560 § 1)

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl